Money Buffalo Podcast

BB EP7 | “นครวาติกัน” ประเทศที่มีเศรษฐกิจอิงกับศาสนาและความศรัทธา

June 17, 2020

"นครวาติกัน" เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลก แต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจอิงกับศาสนาและความศรัทธาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน