Money Buffalo Podcast

MBP EP3 | บทเรียนที่ได้จากวิกฤตต้มยำกุ้ง ปี 40

July 15, 2019

ประเทศไทยเจอโจมตีค่าเงิน เพราะนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่ ทำให้วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ไทยปล่อยลอยตัวค่าเงินจากเดิน 25 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ กลายเป็น 56 บาทต่อ 1 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ทำให้ปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าภายในคืนเดียวจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไป